Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Smart & Zo BV geregistreerd bij Kamer van Koophandel onder nummer 64941019

Artikel 1: Begripsbepaling
1. Onder Smart & Zo wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: Smart & Zo BV.
2. Onder Koper wordt in deze Algemene Voorwaarden mede begrepen degene in wiens opdracht en voor wiens rekening diensten worden verricht, alsmede degene met wie koopovereenkomsten tot levering van producten worden gesloten.

Artikel 2: Algemeen/Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle koopovereenkomsten en leveranties van producten en op alle te verrichten diensten tussen Smart & Zo en haar Koper(s).
2. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Koper maken alleen deel uit van een overeenkomst voor zover die voorwaarden of bedingen door Smart & Zo uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard. De algemene voorwaarden van Smart & Zo prevaleren boven de algemene voorwaarden van Koper.
3. De Koper met wie in het verleden op andere Algemene Voorwaarden is gecontracteerd, stemt in met toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op latere overeenkomsten tussen de Koper en Smart & Zo.
4. Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal is geaccepteerd door Koper geldt dit ook voor alle latere koopovereenkomsten met Smart & Zo.

Artikel 3: Aanbiedingen/Industriële eigendom
1. Alle aanbiedingen in prijscouranten, circulaires, advertenties, orderbevestigingen, brieven, e-mails en website waar ook gepubliceerd of hoe ook gedaan, zijn steeds vrijblijvend.
2. Alle rechten uit hoofde van industrieel en intellectuele eigendom, alsmede auteursrechten, blijven berusten bij Smart & Zo.

Artikel 4: Overeenkomst
1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat Koper via de webshop, dan wel telefonisch, via e-mail of schriftelijk een bestelling doet, tenzij Smart & Zo binnen 48 uur na bestelling telefonisch, via e-mail en/of schriftelijk aan Koper laat weten de bestelling niet te accepteren.
2. Bij annulering van een order/bestelling binnen 8 dagen neemt Smart & Zo deze annulering in behandeling en zorgt voor een correcte afwikkeling. Echter alle gemaakte kosten worden door Smart & Zo in rekening gebracht en de Koper is hiervoor voor 100% aansprakelijk indien Smart & Zo hier geen blaam aan treft.
3. Alle orders ouder dan 8 dagen kunnen niet meer geannuleerd worden en worden dan ook 100% doorbelast aan de Koper.

Artikel 5: Prijzen
1. Alle prijzen zijn exclusief Btw. en in Euro’s (€) uitgedrukt, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
2. Alle prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende prijslijsten, dan wel latere prijsopgaven via een door Smart & Zo geautomatiseerd systeem, dan wel via e-mail of schriftelijk.
3. Smart & Zo houdt het recht voor om, indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, maar voor de dag van levering, verhogingen in één of meer van de kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan de Koper in rekening te brengen. Voorts heeft Smart & Zo het recht om in een dergelijk geval de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren zonder dat rechtelijke tussenkomst vereist is. Dit laatste recht komt ook aan de Koper, echter slechts indien zij Smart & Zo binnen 1 maand na het sluiten van de overeenkomst op het standpunt stellen dat uit veranderingen in de kosten een verhoging van de in de opdrachtbevestiging genoemde prijs voortvloeit. Indien de Koper van dit recht gebruik maakt, dient de Koper de ontbinding binnen 10 dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling van Smart & Zo per aangetekende brief en/of e-mail in te roepen.

Artikel 6: Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum in Euro’s, tenzij anders overeengekomen.
2. Smart & Zo is gerechtigd contante of voorafbetaling te verlangen indien Koper in gebreke is ten aanzien van betaling van enige andere vordering van Smart & Zo op Koper.
3. Indien Koper niet op tijd of onvolledig heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. In dat geval zijn alle vorderingen van Smart & Zo op Koper waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, direct en onmiddellijk opeisbaar. Tevens is Koper alsdan aan Smart & Zo een jaarrente verschuldigd van 12% waarbij een gedeelte van een maand geldt als volledige maand.
4. Alle op de invordering vallende kosten, met name buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van Koper. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van de verschuldigde bedragen in hoofdsom, met een absoluut minimum van € 150,-.
5. Iedere betaling door Koper strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten, met uitzondering van de gerechtelijke kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door Koper in mindering op de in hoofdsom openstaande vorderingen, waarbij de oudste openstaande vordering als eerste wordt afgeschreven.
6. De Koper is niet gerechtigd schuldvergelijking toe te passen ten aanzien van bedragen, welke Smart & Zo krachtens een tussen hen bestaande overeenkomst in rekening brengt.
7. Smart & Zo is telkens gerechtigd, ook gedurende de uitvoering van de overeenkomst, de nakoming van haar verplichting op te schorten, totdat de Koper op verzoek van Smart & Zo zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen. Daarbij is Smart & Zo gerechtigd ook voor toekomstige leveranties aan Koper zekerheid te verlangen. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van Koper zullen de vorderingen van Smart & Zo en de verplichtingen van Koper jegens Smart & Zo onmiddellijk opeisbaar zijn.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud
1. Het eigendom van alle door Smart & Zo aan Koper geleverde producten blijft bij Smart & Zo zolang Koper de vorderingen van Smart & Zo ter zake van een koopovereenkomst of uit welken hoofde dan ook niet heeft voldaan, zolang Koper de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit enige andere overeenkomst nog niet heeft voldaan en zolang Koper de vorderingen van Smart & Zo wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige verbintenissen niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, rente en kosten. Smart & Zo is in dit geval gerechtigd de geleverde producten in haar macht te brengen, waaronder het betreden van het terrein van Koper, om zelf de desbetreffende producten uit de winkel en het magazijn van Koper te halen. Emballage wordt nimmer eigendom van Koper.
2. Het is Koper toegestaan, de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten, in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen. Koper is niet gerechtigd op de door Smart & Zo geleverde producten een pandrecht of een bezitloos pandrecht te vestigen.
3. In aanvulling op het in artikel 7.1 genoemde eigendomsvoorbehoud, verbindt Koper zich om op eerste daartoe strekkend verzoek van Smart & Zo een bezitloos pandrecht voor te behouden en voor zover nodig te vestigen op de door Smart & Zo aan Koper in eigendom geleverde producten, tot zekerheid van alle bestaande en toekomstige vorderingen van Smart & Zo, uit welken hoofde dan ook.

Artikel 8: Levering door Smart & Zo, levertijd, risico
1. De bestellingen zullen door Smart & Zo, worden geleverd volgens een door haar bekend te maken afleverschema. Smart & Zo heeft te allen tijde het recht dit schema te wijzigen c.q. aan te passen. Koper zal voorts de aanwijzingen die door Smart & Zo worden gegeven met betrekking tot de wijze waarop bestellingen dienen plaats te vinden in acht nemen. Indien door de Koper wordt afgeweken van de door Smart & Zo gestelde manier van bestellen dan zullen de (extra) kosten die hiervoor gemaakt worden belast worden aan de Koper.
2. Afgesproken levertijden zijn, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Smart & Zo en Koper zo spoedig mogelijk in overleg treden. Bij niet-tijdige levering dient Smart & Zo, met inachtneming van een redelijke termijn, in gebreke te worden gesteld.
3. Levering geschiedt via op de website aangegeven tarieven. Smart & Zo is geheel vrij de wijze van transport te bepalen conform de daartoe geldende wettelijke bepalingen; in alle gevallen waarin de producten op verzoek van Koper niet worden geleverd volgens het afleveringsschema zijn de vervoerskosten geheel voor rekening van Koper.
4. Onverminderd hetgeen in lid 3 van dit artikel is bepaald draagt Koper dadelijk na levering het risico voor alle directe en indirecte schade die aan of door de geleverde producten of onderdelen daarvan ontstaat.
5. Bestellingen voor 12:00 uur worden door Smart & Zo dezelfde dag verwerkt. Bestellingen na 12:00 uur of aanpassing van de bestelling kan zorgen voor vertraging, de bestelling zal dan de eerstvolgende werkdag worden verwerkt. Afhalen van bestellingen is mogelijk in overleg met Smart & Zo na 14:00 uur.

Artikel 9: Reclames op door Smart & Zo geleverde producten
1. Koper dient bij levering en inontvangstneming van de door Smart & Zo geleverde producten te controleren of de levering met zijn bestelling c.q. zijn opdracht overeenstemt.
2. Reclames van zichtbare gebreken en/of manco of surplus meldingen van de levering dienen aanstonds, doch uiterlijk binnen 2 werkdagen na leveringsdatum, bij Smart & Zo te worden gemeld. Meldingen zoals omschreven dienen zoveel mogelijk via het door Smart & Zo geleverde en/of aangewezen geautomatiseerde systeem gemeld te worden. Overige reclames ter zake van geleverde producten worden door Smart & Zo slechts in behandeling genomen indien zij binnen 2 werkdagen nadat Koper in redelijkheid het gebrek had kunnen ontdekken, ter kennis van Smart & Zo zijn gebracht. Na het verstrijken van deze termijn wordt Koper geacht de geleverde zaken in orde te hebben bevonden.
3. Indien Koper op één zending meer dan drie manco’s heeft, zal Smart & Zo de manco’s alsnog kostenvrij binnen 48 uur na melding naleveren. Uitzondering hierop zijn manco’s ontstaan ten gevolge van het niet leveren aan Smart & Zo door leverancier en/of fabrikant om wat voor reden dan ook.
4. Eventuele rechten uit hoofde van dit artikel gelden slechts voor de eerste Koper. Koper heeft niet het recht om betaling van de geleverde zaken op te schorten op grond van gebleken gebreken; indien de reclame gegrond blijkt, kan later terugbetaling plaatsvinden.
5. Terugzending van geleverde goederen kan door Koper slechts geschieden na akkoordbevinding en met uitdrukkelijke toestemming van Smart & Zo.
6. Ruilen en/of retourneren van artikelen is uitsluitend en alleen mogelijk indien deze ruiling en/of retournering gewenst is ten gevolge van een aanwijsbare en verwijtbare foutieve handeling van Smart & Zo. Artikelen worden in dat geval binnen 1 maand omgeruild voor het juiste artikel, mits deze artikelen aangeboden worden in gesloten, originele fabrieksverpakking zoals ze ook zijn afgeleverd.
7. De door Smart & Zo geleverde zaken mogen van de omschrijving in de order afwijken indien en voor zover het gaat om kleine maatverschillen, hoeveelheidverschillen en ondergeschikten wijzigingen.

Artikel 10: Overmacht
1. Smart & Zo is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt. Hier valt eveneens onder het feit dat een leverancier van Smart & Zo onverhoopt de bestelde goederen niet (tijdig) kan leveren.
2. Indien Smart & Zo door overmacht, of door andere buitengewone omstandigheden, zoals onder andere maar niet beperkt tot werkstaking, stagnatie in de aanvoer van producten, havenstakingen en brand, ofwel bij Smart & Zo ofwel bij haar leveranciers, niet of niet tijdig in staat is haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen, heeft Smart & Zo het recht de overeenkomst binnen redelijke termijn uit te voeren, ofwel – indien nakoming binnen redelijke termijn niet mogelijk is – de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, ontbonden te verklaren.
3. Koper is in voornoemd geval niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 11: Ontbinding
1. Indien Koper één of meer van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Smart & Zo gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst en zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding, de levering van de producten op te schorten en/of de desbetreffende koopovereenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Koper, met directe ingang te ontbinden, zulks onverminderd alle overige aan Smart & Zo toekomende rechten.
2. Indien Koper op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst had ontvangen, wordt de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbonden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door Smart & Zo nog niet is uitgevoerd. Bedragen die Smart & Zo voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
3. Alle vorderingen van Smart & Zo zijn terstond en geheel opeisbaar indien Koper zijn verplichtingen niet nakomt, dan wel bij diens faillissement of diens surséance van betaling, of indien Koper door welke oorzaak ook de vrije beschikking over zijn vermogen of een gedeelte daarvan verliest of dreigt te verliezen. Smart & Zo heeft in dat geval het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechtelijke tussenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving aan koper geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te schorten, onverminderd haar recht op schadevergoeding.

Artikel 12: Aansprakelijkheid
1. Smart & Zo aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover Koper door middelen rechtens aantoont en bewijst dat de schade is veroorzaakt door grove schuld of nalatigheid Smart & Zo. Behoudens lid 1 is Smart & Zo nimmer aansprakelijk voor de schade die is geleden ten gevolge van het niet (tijdig) leveren door Smart & Zo.
2. De uit artikel 12.1 voortvloeiende aansprakelijkheid voor schade wordt uitdrukkelijk beperkt tot een bedrag ter grootte van het gefactureerde bedrag in de hoofdsom, betrekking hebbende op de geleverde producten en/of verrichte diensten.
3. Iedere verdergaande aansprakelijkheid van Smart & Zo voor schade, waaronder begrepen doch niet beperkt tot aansprakelijkheid voor werknemers en hulppersonen, wordt uitgesloten, uit welke hoofde dan ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals gevolgschade of bedrijfsschade. Voorts vrijwaart Koper Smart & Zo tegen alle aanspraken van derden ter zake van door deze eventueel te lijden of geleden schade, zulks met inachtneming van hetgeen in dit artikel is bepaald.
4. Productcompatibiliteitstesten: Omdat Smart & Zo geen informatie heeft over de chemische samenstelling van de producten, kan Smart & Zo geen uitsluitsel geven over de comptabiliteit met de gebruikte materialen. Smart & Zo verzoekt Koper in eigenbelang productcompatibiliteitstesten uit te voeren of te laten uitvoeren.
5. Smart & Zo handelt in natuurproducten, deze kunnen afwijken van geur, kleur, smaak en substantie. Smart & Zo is niet aansprakelijk bij eventuele afwijkingen.

Artikel 13: Overige verplichtingen van Koper
Koper is verplicht Smart & Zo onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen als diens faillissement of surséance van betaling wordt aangevraagd of als Koper door welke oorzaak ook de vrije beschikking over zijn vermogen of een gedeelte daarvan verliest of dreigt te verliezen.

Artikel 14: Legaliteit
1. Nadat Koper een bestelling heeft geplaatst bij Smart & Zo en deze is geleverd door Smart & Zo aan Koper, kan een bestelling niet geretourneerd worden in verband met eventuele wetswijzigingen met betrekking tot legaliteit.
2. Indien de (toekomstige) wetswijzigingen bij Smart & Zo al bekend zijn, geldt artikel 14 lid 1 uiteraard niet.

Artikel 15: Wijzigingen
Deze Algemene Voorwaarden kunnen door Smart & Zo worden gewijzigd, doch deze wijzigingen gelden niet eerder jegens Koper dan nadat Koper van deze wijzigingen op de hoogte is gesteld.

Artikel 16: Toepasselijk recht en geschillen
1. Op de overeenkomsten tussen Smart & Zo en Koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen tussen Smart & Zo en haar Koper(s) worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het vestigingsgebied van Smart & Zo of, zulks ter keuze van Smart & Zo, aan de bevoegde rechter in de woonplaats van Koper.
3. Alvorens partijen het geschil voorleggen aan een bevoegde rechter, zal eerst mediation ingezet worden.

Copyright © Smart & Zo B.V. Alle rechten voorbehouden.